خط سوم

آن خط سوم منم

خط سوم

آن خط سوم منم

گفتند: ما را تفسیر قرآن بساز. گفتم: تفسیر ما چنان است که می‌دانید. نی از محمد! و نی از خدا! این «من» نیز منکر می‌شود مرا. می‌گویمش: چون منکری، رها کن، برو. ما را چه صداع (دردسر) می‌دهی؟ می‌گوید: نی. نروم! سخن من فهم نمی‌کند. چنان که آن خطاط سه گونه خط نوشتی: یکی او خواندی، لا غیر ... یکی را هم او خواندی هم غیر او ... یکی نه او خواندی نه غیر او. آن خط سوم منم که سخن گویم. نه من دانم، نه غیر من

طبقه بندی موضوعی

چه چیز باعث طول عمر می شود؟

جواب: کم خوردن، کم خفتن، کم گفتن


چه چیز زود مرگی می آورد؟

جواب: کار و شغل و زندگی پر تشویش


آن چه غذایی است که هرگز ضرر نرساند؟

جواب: غذایی که با اشتهای کامل خورده شود و هنوز چیزی بر اشتها باقی مانده باشد دست بکشد.


اشتهای صادق کدام است؟
جواب: آنکه لااقل 6 ساعت پس از غذای اول باشد و صبر بر آن غیر ممکن باشد.